Jdi na obsah Jdi na menu
 


I. Velitelství (komando)
Velitel tábora
Adjutant-štábní poddůstojník

II. Politické oddělení
Vedoucí politického oddělení
Identifikační služba

III. Schutzhaftlagerführer (velitel táborové zajišťovací vazby)
Rapportführer (velitel raportu)
Blockführer (velitel bloku)
Arbeitsdienstführer (velitel pracovní služby)
Kommandoführer (velitel komanda)
Poštovní cenzura
Táborový inženýr

IV. Správní oddělení
1. Verwaltungsführer (první velitel administrativy)
Správa úschovny vězňů

V. Táborový lékař

VI. Strážní posádka

VII. Tresty v táboře
I. Velitelství

Velitel tábora je v každém ohledu plně odpovědný celkově za všechny zále­žitosti tábora. Jeho první povinností je stálé zajišťování bezpečnosti tábora.

Musí být vždy dosažitelný. Každá důležitá událost v táboře se mu musí ihned hlásit. Opustí-li obvod tábora, musí písemně předat tábor svému zá­stupci. Ten je za nepřítomnosti velitele tábora plně za tábor odpovědný. Zá­stupcem je vždy Schutzhaftlagerführer. Po návratu velitele tábora mu jeho zá­stupce znovu písemně předá tábor a podá mu hlášení o všech důležitých udá­lostech, ke kterým došlo během velitelovy nepřítomnosti. Nepřítomnost velitele tábora, delší než 24 hodin, vyžaduje svolení inspektora koncentračních táborů.

Při stálé pohotovosti musí být velitel tábora schopen čelit každé vzniklé si­tuaci. Jeho rozhodnutí musí být jasně a dobře promyšlena, protože máj i často dalekosáhlé důsledky. V případech poplachu z důvodu útěku, výtržnosti, vzpoury, má k dispozici celou strážní posádku až do posledního vojína.

Dokud trvá poplach, má velitel tábora plné právo vydávat rozkazy a rozho­duje o akci. Velitel strážní posádky podléhá v té době veliteli tábora.

Velitel tábora musí stále poučovat podřízené důstojníky a vojáky o jejich povinnostech a úkolech - zvláště o věcech bezpečnosti tábora a o zacházen i s vězni.

Velitel tábora je povinen vytvořit vhodné možnosti zaměstnání, aby zapojil do práce každého vězně. Je povinen stále bdít nad pracovními záležitostmi. Velitel tábora určuje pracovní dobu vězňů, jako i dobu jejich odchodu do práce .a návratu.

Návštěva tábora vyžaduje svolení reichsführera SS nebo inspektora kon­centračních táborů. Návštěvníci musí být doprovázeni velitelem tábora a výji­mečně, za jeho nepřítomnosti, zástupcem vesele. Po návštěvě je třeba zavá­zat návštěvníky, aby zachovali tajemství o tom, co viděli.Adjutant je první po veliteli tábora a má k němu zvláštní vztah důvěry. Je po­vinen dbát, aby žádná důležitá událost v táboře nezůstala veliteli tábora ne­známa.

Adjutant je nadřízený všech poddůstojníků a vojáků velitelského štábu. Ce­lá došlá korespondence se odevzdá adjutantovi, který ji prohlédne a rozdělí na jednotlivé oddělení. Zpracovává celou korespondenci velitelství s jinými úřady a odděleními. Na doporučení (l.A.) nebo na rozkaz (A.B.) podpisuje pí­semnosti méně důležitého obsahu nebo stále se opakující.
Je referentem personálních záležitostí členů velitelského štábu a navrhuje veliteli jmenování nebo povýšení. Zpracovává všechny disciplinární záležitosti a opatruje knihu trestů. Zvláště je odpovědný za dodržování všech termí­nů. Všechny důvěrné záležitosti zpracovává osobně a je odpovědný za jejich bezpečné uchovávání.

Není-li vhodného důstojníka nebo poddůstojníka, patří k povinnostem adjutanta ideologické školení členů velitelského štábu.

Adjutantovi podléhají celkově všechny komunikační záležitosti tábora. Je odpovědný za správné fungování celého komunikačního aparátu. Je odpo­vědný za zbraně, munici a zařízen i velitelského štábu. Pomocí stálých kontrol má zjišťovat jejich stav a úplnost.

Při každé výměně stráží hlásí se u adjutanta poddůstojníci, kteří měli služ­bu, a první velitel stráže a předloží mu své služební deníky k přehlédnutí a k podpisu.

Adjutant má k dispozici jako pomocné síly štábního poddůstojníka a několik vhodných poddůstojníků velitelského štábu;

Adjutantovi podléhá parkoviště aut. Je odpovědný za jeho používání v sou­ladu s pravidly a za vystavování rozkazů k jízdě.II. Politické oddělení

Vedoucí politického oddělení je vždy úředníkem gestapa nebo úřadu říš­ské kriminální policie (kripo).

Je k dispozici veliteli tábora pro plnění úkolů politického oddělení. Ve výko­nu své služby jako úředník gestapa nebo kripa podléhá jednotce gestapa ne­bo kripa, která přísluší k danému koncentračnímu táboru. Jako pomocné sil/ má k dispozici vhodné funkcionáře komanda.

Vedoucí politického oddělení vyslýchá vězně na příkaz policejních úřadů, soudů a velitele tábora. Je odpovědný za kartotéku vězňů a za řádné vedení jejich spisů a též za registraci nově příchozích vězňů. Je povinen požádat o chybějící doklady, týkající se vsazení do ochranné vazby. Je odpovědný za dochvilné přivedení vězňů na policejní úřady a k soudním přelíčením.

Za účelem vystavení vyžádaných hlášení o chování vězně předloží pří­slušné spisy schutzhaftlagerführerovi a bdí nad dodržováním termínů. V pří­padě, že je nařízeno propuštění, musí o tom uvědomit příslušné policejní úřa­dy a provést propuštění.

V případě nehody vězňů je povinen provést potřebné výslechy. V případě nepřirozené smrti je povinen o tom uvědomit příslušnou prokuraturu a požá­dat o vykonání lékařsko-soudní pitvy tělesných pozůstatků. O všech úmrtích musí zpravit nejbližší rodinu.

Má zařídit převezení tělesných pozůstatků zemřelých vězňů do nejbližšího krematoria. Přeje-li si to rodina, musí zařídit zaslání urny s popelem správě hřbitova v rodišti zemřelého vězně.

V případech útěků vězňů je povinen obrátit se na příslušné policejní stani­ce, aby zavedly pátrání. O každé změně stavu vězňů, způsobené propuště­ním, převezením, smrtí, případně útěkem, je povinen zpravit úřad, který po­slal vězně do tábora.

Při politickém oddělení existuje identifikační služba. Má registrovat každého vězně. Pro každého vězně se musí pořídit fotografie, lístek s otiskem pal­ce, zevrubný popis tváře, a toto vše se musí přiložit k vězňovým spisům.III. Tábor

Schutzhaftlagerführer je odpovědný celkově za všechny záležitosti přísluš­ného tábora. Pomocí vhodného dozorčího systému musí být v každé době in­formován o všech událostech v táboře.

Zvláště má věnovat pozornost tomu, aby se s vězni nakládalo opravdu pří­sně, ale spravedlivě. Případy špatného zacházení je povinen ihned hlásit ve­liteli tábora.

Po seznámení se se spisy si vybírá vězně do různých funkcí - hlídače blo­ků, kápa aj. a obsazuje jimi tyto funkce. Ukáže-li se, že jsou nevhodní, musí je okamžitě z tohoto místa odvolat.

Nově příchozí vězně má Schutzhaftlagerführer osobně poučit o táborovém řádu. Také vězně, opouštějící tábor - propuštěné a přeložené - má poučit o zachování tajemství o všech táborových záležitostech.

Je povinen svědomitě vypracovat hlášení o chování vězně, které předloží gestapu nebo úřadu říšské kriminální policie. Po vyslechnutí příslušného blockführera si dá zavolat vězně, kteří mu nejsou osobně známi, aby si udělal úsudek o osobnosti dotyčného.

Trestní hlášení je povinen překontrolovat co nejdůkladněji a v každém pří­padě vyslechnout dotyčného vězně. Schutzhaftlagerführer sám zhodnotí čin a navrhne veliteli tábora výměr trestu.

Pomocí stálé kontroly pracovišť musí mít přehled o pracovní výkonnosti vězňů. Musí použít všechny prostředky, aby zabránil útěku vězně. Vězňové, podezřelí ze snahy o útěk, musí být zvlášť označeni a nesmějí být přidělováni do žádné pracovní čety za terénem tábora. Musí být přítomen pokaždé, když vězni odcházejí do práce a při jejich návratu.

Vzniklé nepořádky musí ihned odstraňovat. Nemocné vězně má poslat do nemocnice. Obzvlášť musí bdít nad úzkostlivým dodržováním čistoty a po­řádku v obvodu celého tábora.

Pomocí namátkové kontroly se musí přesvědčovat, zda každý vězeň do­stává jídlo, jaké mu patří. Má ochutnávat pokrmy a kontrolovat připravování jí­dla.

Stále musí kontrolovat táborovou věznici.

Schutzhaftlagerführer je povinen často poučovat celý personál tábora o způsobu zacházení s vězni, zvláště o zákazu špatného nakládání s nimi.Rapportführer odpovídá schutzhaftlagerführerovi za číselně přesné hláše­ní denního stavu při apelu. Musí být zpraven o každé změně v táboře.

Musí dbát na dochvilné vodění vězňů k raportu u schutzhaftlagerführera, k lékaři, do politického oddělení a na jiná místa velitelství. Totéž platí o včasné přípravě vězňů na jejich přeložení do jiného tábora a k propuštění.

Rapportführer je představený blockführerů, určuje jim službu a kontroluje je. Neschopné blockführery navrhuje schutzhaftlagerführerovi k propuštění.

Všechny zjištěné chyby v táboře má ihned hlásit schutzhaftlagerführerovi.

Musí vykonávat tresty, nařízené velitelem tábora nebo schutzhaftlagerführerem, a písemně potvrdit jejich vykonání.Blockführeři jsou zodpovědní za přidělený počet vězňů. Jsou zodpovědní za udržování čistoty a pořádku ve svěřených ubikacích a dozírají na příslušné blokové a štábní pracovníky, na písaře atd. Musí se umět vyjádřit o každém podřízeném vězni. Konají kontrolní obchůzky pracovišť a musí zjišťovat pra­covní výkonnost přidělených vězňů.

Blockführer, mající služby provádí kontrolu ve vstupní bráně tábora. Při ná­vratu a odchodu vězňů je odpovědný za přesné přepočítání pochodujících kolon vězňů. Při vycházení vězňů během dne bez doprovodu strážného je má důkladně kontrolovat, aby včas odhalil případnou možnost útěku. Odchylky má ihned hlásit schutzhaftlagerführerovi nebo rapportführerovi. Je povinen zabránit ve vstupu do tábora všem příslušníkům SS a civilním pracovníkům, kteří nejsou oprávněni vcházet na terén tábora.Arbeitsdienstführer sestavuje pracovní čety podle povolání a schopnosti vězňů a dbá na dochvilné dodávání vyžádaných pracovních čet. Vyhledává kápa a předáky a navrhuje jejich kandidaturu schutzhaftlagerführerovi.

Den předem si vyžádá od strážního oddílu hlídače, nutné k dozoru nad pra­covními četami. Je odpovědný za zevrubné vystavení pracovních legitimací a za evidenci pracovních čet.

Stálou kontrolou všech pracovišť se musí co nejdůkladněji informovat o průběhu všech prací. Všechny nedostatky, které zpozoruje, musí ihned hlásit schutzhaftlagerführerovi.

Pro větší a důležitější práce se ustanoví vedouc i pracovních čet, kteří jsou odpovědní za celou pracovní četu. Mají dbát na to, aby byli vězni zaměstnáni přiměřeně podle svých dovedností a aby postup prací nebyl bržděn a zdržo­ván.Poštovní cenzura. Vedoucí poštovní cenzury podléhá veliteli tábora a je odpovědný za vyřizování všech poštovních zásilek koncentračního tábora-jak došlých, tak odesílaných.

K cenzurování pošty vězňů má na pomoc vhodné esesmany z velitelského štábu. Poštu vězňů je povinen číst co nejdůkladněji, aby se zabránilo nežá­doucí výměně zpráv. Pochybná pošta se založí do akt dotyčného vězně.

V případě odůvodněného podezření z nedovoleného šířen zpráv v táboře, dopisování s rodinami vězňů nebo v podobných případech může velitel tábo­ra nařídit kontrolu poštovních zásilek dotyčného člena SS. Takovou kontrolu má provádět osobně vedoucí poštovní cenzury.Táborový inženýr podléhá správnímu oddělení. Je odpovědný za všechna technická zařízení v táboře. Zvláště za každodenní prověřování bezpečnost­ních zařízení, jako jsou proudem nabité drátěné překážky, vnitřní a vnější osvětlení tábora, zdi a ohrady, reflektory a sirény. Je odpovědný za udržování v dobrém stavu systému vodovodů a kanalizace v táboře. Jemu podléhá ha­sičská stráž a je zodpovědný za její pečlivý výcvik a stálý stav pohotovosti.

Je povinen provádět a kontrolovat vcelku všechny opravy v obvodu tábora. Pro jednotlivé speciální práce má na pomoc odborně vyškolené poddůstojníky.IV. Správní oddělení

První šéf administrativy je odpovědný za ubytování, stravování, oblečení a vyplácení žoldu příslušníkům velitelského štábu, jako i za ubytování, výživu a dodávání šatstva vězňů m.

Je poradcem velitele tábora ve všech hospodářských věcech a má mu ihned hlásit všechny důležité události. Zvláštní pozornost musí věnovat ubyto­vání, oblečení, a zejména stravování vězňů. Pomocí stálých kontrol si má osobně ověřovat přípravu jídla. Vězňové mají být živeni dobře a dosyta. Vy-skytnou-li se nedostatky, kterým sám nemůže odpomoci, má je ihned hlásit veliteli tábora. Zvláštní důležitost musí přičítat našetření jistých zásob ve všech oblastech.

K jednotlivým úkonům má první šéf administrativy na pomoc důstojníky a poddůstojníky správní služby.

První šéf administrativy dozírá na správu úschovny vězňů.Správce úschovny vězňů je odpovědný za všechen majetek vězňů, ulo­žený ve skladišti. Šatstvo se musí uchovávat ve stavu, prostém hmyzu a v čistotě, cenné věci v pancéřových pokladnách, a všechny uložené věci se musí zapsat do podrobného výkazu, který má vězeň podepsat. V případě úmrtí se mají všechny uložené věci zemřelých vězňů zaslat jejich nejbližší rodině.

Peníze, které si vězni přivezli s sebou nebo které jim byly poslány, se převe­dou na zvláštní konta u pokladny pro vězně. Každý vězeň může dostávat vý­platu 15 marek týdně na nákupy v táborové kantýně. Každý vězeň může, přeje-li si to, nahlédnout do svého účetního konta.

Správce úschovny vězňů odpovídá za to, aby uschované pojistky nebo dů­chodové doklady vězňů nepozbyly platnosti. Příspěvky na sociální zabezpe­čení platí administrativa, soukromá pojištění si platí sám vězeň.V. Táborový lékař

Táborový lékař je odpovědný za lékařskou péči v celém táboře, za všechna zdravotnická a hygienická zařízení. Obzvlášť pečlivě musí bdít nad hygienou v táboře, aby se předešlo vypuknutí jakýchkoli epidemií nebo nákaz. Nově příchozí vězně musí důkladně vyšetřit, a podezřelé ihned dát do táborové ne­mocnice na pozorování.

Vězni, zaměstnaní v kuchyni pro vězně a rovněž v kuchyni pro SS, zůstáva­jí pod stálou lékařskou kontrolou, pokud jde o nakažlivé choroby. Táborový lékař zjišťuje namátkovými kontrolami stav čistoty vězňů.

Vězni, kteří se hlásí jako nemocní, musí být denně zavedeni k táborovému lékaři k vyšetření. V nutných případech předá lékař nemocné k odbornému lé­čení do nemocnice. O simulantech, kteří se chtějí vyhnout práci, musí podá­vat hlášení za účelem jejich potrestání.

Pro dentistickou péči nad vězni je k dispozici zubní lékař. Nutnost léčení zu­bů má potvrdit táborový lékař.

Táborový lékař je povinen stále prověřovat přípravu a jakost pokrmů v ku­chyních. Vyskytnou-li se nedostatky, musí je ihned hlásit veliteli tábora. Věz- ně, kteří utrpěli nehodu, je třeba léčit obzvlášť pečlivě, aby se nesnížila jejich plná pracovní schopnost.

Vězně propuštěné nebo přeložené je třeba přivést k táborovému lékaři k vy­šetřen i.

Táborovému lékaři podléhají přidělení lékaři, dentista a pomocný zdravot­nický personál, a rovněž vězeňský ošetřovatelský personál určený pro vězně.

Táborový lékař je poradcem velitele tábora ve všech záležitostech lékař­ských, zdravotních a hygienických. Všechny nedostatky, které zpozoruje v táboře, musí ihned hlásit veliteli. Lékařská dobrozdání, která vypracuje a která jsou určena pro nadřízené vrchnosti, musí dát na vědomost veliteli tábora.VI. Strážní posádka

Strážní oddíl je samostatná jednotka. Vedoucí strážního oddílu dodává denně veliteli tábora vyžádaný počet důstojníků, poddůstojníků a prostých vojáků k hlídání a doprovázení vězňů.

V době služby podléhají důstojník, stráž a doprovod vězňů rozkazům a dis­ciplinám i moci velitele tábora.

Pohotovostní služba strážního oddílu se má zdržovat v obvodu tábora, aby byla v případě poplachu okamžitě připravena k akci. V případech poplachu přechází celý strážní oddíl ihned pod velení velitele tábora.

Strážní oddíl musí být po vojenské stránce co nejpečlivěji vycvičen, ale zá­ležitosti ochrany tábora mají přednost před výcvikem vojenským. Velitel stráž­ního oddílu je odpovědný za to, aby každý důstojník, poddůstojník i prostý vo­jín byl zevrubně poučen o povinnostech strážní a eskortní služby, o užívání zbraní, o zacházení s vězni, zejména o zákazu špatného nakládání s vězni. Je odpovědný i za to, aby velitelé setnin tuto instruktáž stále opakovali na ško­leních.

Aby byl esesman vychován k co největšímu smyslu pro odpovědnost a k přísné kázni, musí se co nejpřísněji trestat vybočení a pochybení proti závaz­ným předpisům, zvláště chyby ve strážní službě, jako i nezákonné použití zbraně, zakázané styky s vězni, špatné nakládání s nimi a nedbalost nebo lik­navost v hlídání vězňů.

Jestliže vymezená trestní pravomoc není dostačující, musí se trestní hláše­ní podávat neprodleně inspektorovi koncentračních táborů. Denně se měnící důstojník, určený strážním oddílem, aby byl k dispozici tábora, podléhá v té době bezprostředně jeho veliteli. Tento je především odpovědný za bezpečí tábora.

Důstojník ve službě kontroluje běžně všechny hlídky a stanoviště a pro­hlíží jejich zbraně. Pravidelně prověřuje všechna bezpečnostní zařízení tábora. Zjištěné nedostatky odstraní nebo je ihned hlásí. Je přítomen, když vězni vycházejí ven, a je povinen vrátit pracovní čety, které nemají dosta­tečnou stráž.

V případech nebezpečí dělá samostatně nutná rozhodnutí, dokud nepřijde velitel tábora nebo jeho zástupce.VII. Tresty v táboře

Pro vězně, kteří se proviní proti táborovému pořádku a kázni, jsou stanove­ny tyto tresty:

a) napomenutí

b) trestná práce ve volném čase

c) přidělení k trestné družině na určitý čas, až do jednoho roku

d)vězení

e) zostřené vězení s částečným zbavením jídla

f) vězení v temnici až do 42 dní

g) mrskání až do 25 ranTresty, uvedené v bodech a) -f), vyměřuje velitel tábora, tresty z bodu g) in­spektor koncentračních táborů nebo reichsführer SS. Podklad k potrestání tvoří trestní hlášení člena SS nebo vězně, majícího funkci. Schutzhaftlagerführer má podrobně vyšetřit takové hlášení a předložit je veliteli tábora. Pouze on sám rozhodne a vyměří patřičný trest.Velitel tábora má navrhnout trest mrskání jenom tenkrát, když:

a) se vězeň stále dopouští přestupků a selhaly všechny tresty, které nařizu­je velitel tábora,

b) přestupek nebo provinění vězně je tak vážné, že tresty z bodů a) - f) ne­dostačují k potrestání pachatele.Pro návrh se má používat předepsaný formulář ve třech exemplářích.

Obsahuje přesné nacionále vězně, podléhajícího potrestání, krátký a pře­sný popis činu s udáním místa a doby a počet ran, navrhovaných velitelem.

Vězeň, podléhající trestu, je přiveden i s formuláři k lékaři. Lékař připíše své mínění, zda je možno podrobit vězně trestu mrskání nebo ne. Osoby, starší padesáti let, váleční invalidé, chromí, mrzáci, nepodléhají mrskání.

Když velitel tábora jako odpovědný činitel podepíše návrh, předloží se nejrychlejší cestou inspektorovi koncentračních táborů k rozhodnutí. Je-li návrh potvrzen, musí se trest mrskání vykonat okamžitě.

V přítomnosti velitele tábora, schutzhaftlagerführera a jednoho lékaře provedou dva blockführeři trest. Vězeň srní být mrskán jen vsedě. Pro výstrahu je možno vykonat trest v přítomnosti shromážděných vězňů.

Po vykonání trestu mají velitel tábora, lékař a dva blockführeři podepsat formuláře, a tímto způsobem vykonání potvrdit.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Takže

(Jiří Banovský, 2. 12. 2019 13:08)

Kdyby se to dodržovalo, tak by nedocházelo ke genocidě. Je to v podstatě odbobné (až na to mrskání) jako běžný řád nápravného zařízení...V některých ohledech dokonce mírnější.

Bohužel

(Moi, 15. 9. 2013 15:50)

Takhle se měli správně chovat k vězňům, ale opravdu admin má pravdu v tom, že to není vtip.

f

(mato, 25. 5. 2011 16:26)

skoda, ze sa toto v skutocnosti aj tak nedialo

to neni vtip

(admin, 16. 4. 2010 16:37)

To je doslovny preklad tehdejsiho taboroveho radu. Samozrejmne ze skutecnost byla jina.

To má být nejaký vtip nebo ne

(MEDYSU@SEZNAM.CZ, 19. 12. 2009 22:18)

kazdy kdo videl nejaky dokument nebo slysel vipraveni nekoho kdo koncentrak prezil tak se tomu muze akorad zasmat